Realizacje

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

Powiat Grodziski

Inwestycja w liczbach:

9.3

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

14

Czas realizacji
w miesiącach

2022

Zakończenie prac
budowlanych

1.2

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:

– Budowa nowej klatki schodowej wraz z zewnętrzną fasadą szklaną;
– Nadbudowa budynku o 1 kondygnację wraz z wymianą istniejących stropów drewnianym na żelbetowe strunobetonowe;
– Przebudowa części istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania;
– Wykonanie budynku w technologii murowanej z trzpieniami i podciągami stalowymi i żelbetowymi, stropy i stropodachy żelbetowe sprężone, układ konstrukcyjny rozbudowanego budynku – podłużny;
– Budynek spełnia wymagania przystosowania dla osób niepełnosprawnych z wejściami z poziomu terenu, poprzez pochylnię zewnętrzną, wewnątrz istniejącego budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych i korzystających z wózków inwalidzkich:

– Wymiana jednego istniejącego dźwigu windowego na nowy oraz modernizacja i dostosowanie do przepisów p.poż, drugiego istniejącego dźwigu windowego;

– Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (zasilanie, instalacja elekt,yczna wewnętrzna, instalacja techniczna, instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza, system SAP, system przyzywowy);
– Wykonanie kompletnej instalacji sanitarnej (instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody użytkowej, instalacja hydrantowa);
– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji, instalacji freonowej;
– Wykonanie instalacji gazów medycznych;
– Dostawa wyposażenia meblowego do sal chorych i gabinetów zabiegowych oraz specjalistycznego wyposażenia medycznego na potrzeby działania oddziału;
– Termomodernizacja nadbudowy budynku wraz z odmalowaniem części budynku SP ZOZ poniżej, której realizowano prace związane z nadbudową;
– Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Rodzaj projektu:

Rozbudowa budynku

Wszystkie prace byty wykonane sprawnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski oraz OBUD INVEST POLSKA Sp. z o.o., Sp.k., innym inwestorom.

Mariusz ZgaińskiStarosta

Galeria wykonawcza: