Realizacje

Budowa budynku usługowo-handlowego na cele domu zabaw dla dzieci „STREFA GRODZIKA"

PHU JAWOR Jarosław Jaworowicz

Inwestycja w liczbach:

5.5

Wartość inwestycji
w mln zł brutto

19

Czas realizacji
w miesiącach

2022

Zakończenie prac
budowlanych

0.8

Powierzchnia
zabudowy w tys. m2

Zakres prac:

Zakres prac obejmował:

– Wykonanie budynku w technologii murowanej z trzpieniami i podciągami stalowymi i żelbetowymi, stropy i stropodachy żelbetowe sprężone, układ konstrukcyjny rozbudowanego budynku – podłużny;
– Budynek spełnia wymagania przystosowania dla osób niepełnosprawnych z wejściami z poziomu terenu, wewnątrz istniejącego budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób  niepełnosprawnych i korzystających z wózków inwalidzkich;
– Budynek wyposażony w dźwig windowy osobowy oraz kuchenny;
– Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (Zasilanie, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja techniczna, instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza, system SAP, fotowoltaika);
– Wykonanie kompletnej instalacji Sanitarnej (Instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody użytkowej, instalacja hydrantowa, instalacja gazowa, pompa ciepła);
– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji, instalacji freonowej;
– Termomodernizacja budynku;
– Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
– Zagospodarowanie ternu (tereny utwardzone i biologicznie czynne).

Rodzaj projektu:

Budowa budynku

Wszystkie prace byty wykonane sprawnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty zostały wykonane w sposób należyty i staranny, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co pozwala polecić firmę OBUD Michał Budzinski, innym inwestorom.

Jarosław JaworowiczWłaściciel

Galeria wykonawcza: